Conclusie

Wat zou de kerk voor veel problemen bewaard zijn gebleven, als de christenen waren blijven vasthouden aan wat de Schrift leert over een echte bekeringservaring! De Schrift zegt dat we onszelf en anderen in dit opzicht vooral moeten beoordelen aan de hand van de vrucht van praktische christelijke gehoorzaamheid. Als we ons hieraan gehouden hadden, dan zouden hypocrisie en zelfmisleiding duidelijk en krachtig aan de kaak gesteld worden. Het zou ons verlossen van de eindeloze verwarring die teweeggebracht door de eindeloze stroom van door mensen bedachte theorieën over wat een christen zou moeten ervaren. Christenen zouden er meer toe aangezet worden een heilige manier van leven na te streven. Zij zouden aangemoedigd worden hun geloof te laten zien door hun gedrag en niet zozeer doordat zij de mond vol hebben van hun ervaringen. Christelijke vrienden zouden onder elkaar op een veel nederiger en bescheidener manier over hun ervaringen spreken en elkaar proberen op te bouwen in plaats van te overtroeven. Geestelijke trots zou de kop ingedrukt worden, tot grote ergernis van de duivel. Mensen uit de wereld zouden niet langer het christendom belachelijk maken vanwege de dwaasheden van christenen. Integendeel, ongelovigen zouden er bij het zien van de christelijke levensstijl van overtuigd raken dat de waarheid in het christendom te vinden is en zij zouden zich ervoor openstellen. 
Op die manier zouden christenen hun licht laten schijnen voor de mensen, zodat die hun goede werken zien en hun Vader, die in de hemelen is, verheerlijken!

‘Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij’ (Johannes 6: 44).
Door kennis zal een hart dat verhard is zich openstellen voor geestelijke gevoelens en wordt het Koninkrijk van God voor de mens ontsloten. Daarom ook veroordeelt Jezus de Farizeeën dat zij ‘de sleutel der kennis’ weggenomen hebben (Lucas 11: 52). Er zijn wel veel geestelijke ervaringen die niet voortvloeien uit enige verlichting van het verstand, maar als onze onze gevoelens niet gebaseerd zijn op het begrijpen van de waarheid, dan zijn ze niet geestelijk van aard, hoe krachtig die gevoelens ook mogen zijn.

 

Jonathan Edwards, Geen geloof zonder gevoel, Over de ervaring waarop het aankomt, Boekencentrum, Zoetermeer